GitHub Actions ja WPF-julkaisu

Published on Saturday, February 1, 2020

Yleistä höpinää

Kilpailu CI / CD -markkinoilla on käynyt viime vuosina kuumana, ja viime vuonna markkinoille saatiin jälleen yksi nimekäs/suuri toimija, kun GitHub avasi oman Actions-ratkaisunsa kaikille halukkaille elokuussa. Actionsiin tutustuminen on kuulunut omalle TODO-listalleni jo useamman kuukauden verran, ja tänä viikonloppuna sain sen vihdoin ruksittua pois sieltä, kun toteutin sen avulla ensimmäisen julkaisujärjestelmän.

WPF-ohjelman julkaisun automatisointi

Vaikka Microsoftin WPF-käyttöliittymäkirjasto on jo yli 13 vuotta vanha, on sillä edelleen käyttöä, koska sen avulla voi julkaista Windowsille graafisia ohjelmia, jotka toimivat sekä Windows 7:n, 8:n ja 10:n kanssa (ja myös Windowsin Server-versioilla).

Oma WPF-projektini on WhisperDragonWPF-nimellä kulkeva salasanamanageri, jonka lähestyessä ensimmäistä beta-versiota päätin automatisoida sen julkaisun.

Dotnet Coren 3.0-version myötä WPF-sovelluksia voi julkaista ns. standalone-mallisina, eli käyttäjän tarvitsee ladata vain yksi .exe-tiedosto, jonka voi sitten käynnistää suoraan. Käyttäjän ei siis tarvitse asennella mitään kirjastoja tai ajoympäristöjä, vaan ohjelman käytön voi aloittaa suoraan .exe-tiedoston tuplaklikkauksella.

Ohjelman kääntäminen .exe-tiedostoksi tapahtuu helposti, sillä käännösasetukset ovat määritetty .csproj-tiedostossa, jolloin riittää alla olevan komennon suorittaminen oikeassa hakemistossa.

dotnet publish src/WhisperDragonWPF.csproj -c Release

Kääntämisen seurauksena syntyvä .exe-tiedosto on kuitenkin yli 140 megatavun kokoinen, joten loppukäyttäjän kannalta on helpompi pakata se .zip-tiedostoon, jonka lataamalla ja purkamalla käyttäjä saa työkalun itselleen.

Luodun .zip-tiedoston jakelun hoidan luonnollisesti GitHub:in Release-osion kautta, jolloin minun ei tarvitse itse murehtia tiedoston jakeluun liittyvistä kustannuksista tai CDN-toteutuksista.

GitHub Actions

GitHub Actions otetaan käyttöön siirtymällä selaimella halutun GitHub-projektin sivustolle, ja valitsemalla yläpalkista Actions-linkki

GitHub ja Actions

Tämän jälkeen valitaan joko GitHubin ehdottama oletusskripti CI / CD -toiminnoille tai luodaan oma. Tässä tapauksessa päätin luoda oman, koska julkaisuni vaatii useamman eri skriptin yhdistämisen.

GitHub ja Actions valinta

Alla esitetty oma dotnetcore.yml-tiedosto

name: Publish when tagged

on:
 push:
  # Sequence of patterns matched against refs/tags
  tags:
  - 'v*' # Push events to matching v*, i.e. v1.0, v20.15.10

jobs:
 build:

  runs-on: windows-latest

  steps:
  - uses: actions/checkout@v2
  
  - name: Setup .NET Core
   uses: actions/setup-dotnet@v1
   with:
    dotnet-version: 3.1.100
  
  - name: Build with dotnet
   run: dotnet publish src/WhisperDragonWPF.csproj -c Release
   
  - name: Get the version
   id: get_version
   run: echo ::set-output name=VERSION::${GITHUB_REF/refs\/tags\//}
   shell: bash
  
  - name: Zip .exe
   run: Compress-Archive -Path .\src\bin\Release\netcoreapp3.1\win-x64\publish\WhisperDragonWPF.exe -DestinationPath WhisperDragonWPF_${{ steps.get_version.outputs.VERSION }}.zip -CompressionLevel Optimal
  
  - name: Create Release
   id: create_release
   uses: actions/create-release@v1.0.0
   env:
    GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
   with:
    tag_name: ${{ github.ref }}
    release_name: Release ${{ github.ref }}
    draft: false
    prerelease: false
  
  - name: Upload Release Asset
   id: upload-release-asset 
   uses: actions/upload-release-asset@v1.0.1
   env:
    GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
   with:
    upload_url: ${{ steps.create_release.outputs.upload_url }} # This pulls from the CREATE RELEASE step above, referencing it's ID to get its outputs object, which include a `upload_url`. See this blog post for more info: https://jasonet.co/posts/new-features-of-github-actions/#passing-data-to-future-steps 
    asset_path: ./WhisperDragonWPF_${{ steps.get_version.outputs.VERSION }}.zip
    asset_name: WhisperDragonWPF_${{ steps.get_version.outputs.VERSION }}.zip
    asset_content_type: application/zip

Hieman selitystä skriptistä.

On, push, tags -osio pitää huolen siitä, että toiminto käynnistetään, kun gitin avulla tehdään tagi, joka alkaa v-kirjaimella, esim. v0.9.4, eli uutta julkaisua ei tehdä automaattisesti jokaisesta commitista.

runs-on -kohta pitää huolen siitä, että skripti suoritetaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustetulla tietokoneella. Tämä siksi, että Linux- ja Mac OS -käyttöjärjestelmällä ei voi nykyisellään kääntää WPF-ohjelmia, vaikka monet muut cross compile -operaatiot onnistuvatkin. Jos kääntämisen yrittää tehdä vaikkapa Ubuntulla, tulee seuraava virheilmoitus error NETSDK1100: Windows is required to build Windows desktop applications.

uses: actions/setup-dotnet@v1 -osassa puolestaan valitaan se .NET Coren versio, jota halutaan käyttää kääntämiseen. Omalla kohdallani siis uudehko 3.1.100

get_version pitää huolen siitä, että github.ref:in sisällään pitämä refs/tags/v0.9.2 -tyyppisestä tekstistä saadaan poimittua talteen versionumero, eli esim. v0.9.2 myöhempää käyttöä varten. Tämä komento ajetaan poikkeuksellisesti bash-shellin avulla.

Zip .exe -kohta suorittaa .exe-tiedoston pakkaamisen .zip-tiedostoksi PowerShellin tarjoaman Compress-Archive-komennon avulla. Tässä kohtaa käytetään .zip-tiedoston nimessä aiemmassa kohdassa talteenotettua versionumeroa.

Create Release tekee GitHubiin kyseiselle projektille Release-osioon uuden julkaisun. Kyseessä on GitHubin tarjoama valmis Action, joita voi luonnollisesti ketjuttaa haluamallaan tavalla. secrets.GITHUB_TOKEN -muuttuja tulee GitHub Actionsiin automaattisesti, joten mitään salasanoja tai muita tunnistautumismerkkijonoja ei tarvitse syöttää

Upload Release Asset käyttää aiemmassa kohdassa luotua julkaisua, ja liittää aiemmin luodun .zip-tiedoston osaksi tätä julkaisua. Julkaisussa näkyvän tiedostonimen saa valita vielä erikseen tässä vaiheessa.

Lopputulos

Kun tagi on tehty ja pushattu GitHubiin, käynnistyy kyseinen automaatio, ja sen onnistumisesta/epäonnistumisesta lähetään automaattisesti sähköposti, josta näkee operaation suorituksen tarkemmin.

GitHub ja Actions epäonnistui

Monien muiden CI / CD -järjestelmien tavoin skriptin suoritus pysähtyy ensimmäiseen virheeseen.

Kun automaatio on suoritettu onnistuneesti, voi lopputulosta ihailla oman projektin Release-osiosta

GitHub ja Actions valinta

🤖 💓 ☁️